Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των φαρμάκων μας και η ασφάλεια των ασθενών αποτελούν για εμάς ύψιστες προτεραιότητες

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων και υπηρεσιών που παρέχουμε:
 

  • Έχουμε δημιουργήσει κατάλληλες εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα ποιότητας για τη σωστή αποθήκευση των φαρμακευτικών προϊόντων μας

  • Λειτουργούμε με βάση τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο αποτυπώνει τον τρόπο λειτουργίας του κέντρου διανομής μας (logistics center)

  • Όλες οι ενέργειες που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ποιότητα, προγραμματίζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν με βάση την «κατά διεργασία» προσέγγιση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Όλα τα στοιχεία ελέγχων αναλύονται και χρησιμοποιούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα φάρμακα διανέμονται εγκεκριμένα σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ότι οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης τηρούνται διαρκώς και ότι επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Έχουμε αναπτύξει ένα αποτελεσματικό σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων & Κρίσεων για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε επείγουσας κατάστασης και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας

Η εταιρεία μας έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας με τη δικαιοδοσία και την οργανωτική ανεξαρτησία να διασφαλίζει ότι το Σύστημα Ποιότητας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και τις θεσπισμένες οδηγίες και νομοθεσίες.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας είναι μεταξύ άλλων αρμόδιος για τη διαχείριση των Τεχνικών Παραπόνων Προϊόντων. 

Ως Τεχνικό Παράπονο Προϊόντος ορίζεται οποιαδήποτε αναφορά που υπονοεί ανεπάρκεια του προϊόντος ως προς την επισήμανση, ταυτότητα, περιεκτικότητα, καθαρότητα, ποιότητα ή σταθερότητα ή πιθανή ασυμβατότητα του προϊόντος ως προς τις προδιαγραφές του. 
Στοιχεία επικοινωνίας για την αναφορά Τεχνικού Παραπόνου Προϊόντος:
Quality@genesispharma.com
​