Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης (Compliance) - Helpline

Η αγορά του φαρμάκου ρυθμίζεται από ένα εξαιρετικά αυστηρό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.  Στη GENESIS Pharma η συμμόρφωση με τους νόμους, τη Φαρμακευτική Νομοθεσία, το πλαίσιο δεοντολογίας του κλάδου και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των προμηθευτών μας, είναι ευθύνη και δέσμευση συνολική αλλά και του καθενός ξεχωριστά.

Το Εταιρικό Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης περιγράφει με λεπτομέρεια πώς η εταιρεία πληροί τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που προέρχονται από το νομοθετικό πλαίσιο, τους εφαρμοστέους Κώδικες Πρακτικής και τις Συμβάσεις, τον κλαδικό κώδικα Δεοντολογίας καθώς και τις εφαρμοστέες Διαδικασίες και Πρακτικές των Διεθνών Συνεργατών μας. Μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης αποτελεί ο εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας, σκοπός του οποίου είναι να θέσει τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις βασικές αρχές που εκφράζουν τη δέσμευση της εταιρείας σε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές και τη συμμόρφωσή της με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις ισχύουσες Πολιτικές και Διαδικασίες και συνοψίζει τους βασικούς κανόνες και τις υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική της εταιρείας και με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνεται το σύνολο του προσωπικού.

Εκτός από τον Κώδικα Δεοντολογίας, το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης αποτελείται από Πολιτικές και Διαδικασίες που ρυθμίζουν μια σειρά απο κρίσιμα θέματα:
 • Προετοιμασία και Έγκριση Προωθητικού / Επιστημονικού Υλικού
 • Έγκριση Παροχών, Δωρεών και Δαπανών Προώθησης
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από τους Επαγγελματίες Υγείας
 • Οργάνωση Γνωμοδοτικών Επιτροπών και Συμβουλευτικών Συναντήσεων
 • Αναφορά απάτης, παράβασης καθήκοντος ή παραβιάσεων
 • Διαχείριση Αρχείων
 • Συμμετοχή – Διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων / Συναντήσεων
 • Επείγουσα Ανάκληση Προωθητικού / Επιστημονικού Υλικού
 • Διαχείριση Εγγράφων
 • Εσωτερικοί Έλεγχοι Συμμόρφωσης
 • Απαιτήσεις για Προωθητικό /Επιστημονικό Υλικό
 • Πολιτική Προώθησης
 • Σχέσεις με Οργανώσεις Ασθενών
 • Υποχρεώσεις των Product Specialists
 • Δωρεές / Παροχές προς Τρίτους / Χορηγίες

​Η συνολική διαχείριση του Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης - η διαμόρφωση, η τήρηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του - είναι αρμοδιότητα του Compliance Manager, ο οποίος αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
Η συμμόρφωση και κατ'επέκταση η αποτελεσματικότητα του Συστήματος απορρέει απο τη δέσμευση όλων των εργαζομένων και της Διοίκησης στην πιστή τήρηση των αρχών και κανόνων του, ενώ η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του συνόλου των εργαζομένων για το Σύστημα είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή και απαρέγκλιτη εφαρμογή του.