Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

Η εταιρική υπευθυνότητα για εμάς στην GENESIS Pharma βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής μας κουλτούρας και της καθημερινής μας λειτουργίας ενώ έχει συνδεθεί με την επιχειρηματική μας στρατηγική, ως ένας από τους τρείς βασικούς της άξονες.
Ο επαγγελματισμός, η διαφάνεια και η ευθύνη ήταν και είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας με τους εργαζομένους μας, τους συνεργάτες μας, με την ιατροφαρμακευτική κοινότητα και τους ασθενείς, με την κοινωνία ευρύτερα. Δεσμευόμαστε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά και πέρα από τις νομικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις, σε όλους τους συμμετόχους μας, σε όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τη δραστηριότητά μας. Είναι μια δέσμευση που αναλάβαμε συνειδητά και υπηρετούμε με συνέπεια.

Καταγραφή και κατηγοριοποίηση των συμμετόχων μας (stakeholders)

Με σκοπό να συνθέσουμε ένα ολοκληρωμένο και ισορροπημένο πλαίσιο στρατηγικών στόχων, αλλά και προκειμένου να ενισχύουμε σταθερά το θετικό μας αποτύπωμα απέναντι σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, έχουμε αναγνωρίσει τις βασικές και δευτερεύουσες ομάδες stakeholders και έχουμε προχωρήσει σε καταγραφή των προσδοκιών τους. Κάθε μια από τις κύριες ομάδες των stakeholders μας έχει συγκεκριμένες προσδοκίες από εμάς, τις οποίες στοχεύουμε να εκπληρώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να αναπτύσσουμε και να διατηρούμε μαζί τους ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος.

Επιπλέον, η εταιρεία προτεραιοποιεί τις ομάδες των stakeholders με κριτήρια:
  • τη σημαντικότητα της αμφίπλευρης επιρροής της καθεμιάς εξ αυτών από και προς την εταιρεία μας και
  • τη δύναμη επιρροής τους για τη συνέχιση των εργασιών μας.
 
Διάγραμμα συμμετόχων GENESIS Pharma
Με βάση το μοντέλο διαχείρισης των σχέσεων με τους stakeholders της, η εταιρεία αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός υψηλού επιπέδου επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους, η οποία βασίζεται στην ειλικρίνεια και στη διαφάνεια και μέσω της οποίας θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, να διαχειρίζεται και να προλαμβάνει πιθανούς κινδύνους, καθώς και να εντοπίζει περιοχές προς βελτίωση στη διαδικασία διαχείρισης των διαφόρων θεμάτων.
Ο εντοπισμός των αναγκών και προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών είναι μια διαδικασία δυναμική και προϋποθέτει τη συνεχή επικοινωνία μας με τις βασικές ομάδες συμμετόχων: διάλογο με τους διεθνείς συνεργάτες μας για την αναγνώριση επιχειρηματικών κινδύνων, εντοπισμό των δυνατών και αδύναμων σημείων της εταιρείας στους τομείς αγορά-εργασία-κοινωνία-περιβάλλον, ετήσιες έρευνες ικανοποίησης ιατρών, νοσοκομείων και φαρμακαποθηκών, ετήσια έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων κλπ.