Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ενίσχυσης της διαφάνειας στον κλάδο του φαρμάκου και της σχετικής πρωτοβουλίας του Έλληνα νομοθέτη με την θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014, καθώς και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλους της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), οι φαρμακευτικές εταιρείες υπόκεινται, με βάση το ισχύον πλαίσιο κανόνων στη χώρα μας, σε υποχρέωση δημοσιοποίησης των παροχών προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς.

Σε συμμόρφωση με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 7α του Ν. 4316/2014, σύμφωνα με το οποίο «κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός 6 μηνών από το κλείσιμο του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς […] αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων», η GENESIS Pharma προβαίνει στη δημοσιοποίηση των παροχών αυτών.
 
ΕΛΛΑΔΑ
Δημοσιοποίηση ΕΥ & ΕΥΦ 2023
Μεθοδολογία 2023


Δημοσιοποίηση ΕΥ & ΕΥΦ 2022
Μεθοδολογία 2022


Δημοσιοποίηση ΕΥ & ΕΥΦ 2021
Μεθοδολογία 2021

Δημοσιοποίηση ΕΥ & ΕΥΦ 2020
Μεθοδολογία 2020

Disclaimer

Γνωστοποίηση από την ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα Α.Ε. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014, οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται οι παροχές της ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα Α.Ε. προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) και προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και παραμένουν αναρτημένα για 3 έτη σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία όπως αυτή ερμηνεύθηκε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα. Κάθε υποκείμενο δεδομένων που δημοσιοποιούνται στην παρούσα σελίδα έχει δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ενδεχόμενων ανακριβών δεδομένων, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@genesispharma.com ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε., Λεωφ. Κηφισίας 270, 15232, Χαλάνδρι ή καλώντας στο 210-8771500.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία μας, δείτε την Πολιτική Ιδιωτικότητας της ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα.