Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

Η προσπάθειά μας να εντάξουμε τις αξίες και αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας στην καθημερινή μας λειτουργία και την εταιρική μας στρατηγική είναι συνεχής, όπως και η δέσμευσή μας προς το στόχο της αριστείας και της συνεχούς μας βελτίωσης.

Υπό αυτή την έννοια και προς αυτό το σκοπό, τόσο η συνολική διαχείριση όσο και η διαχείριση των επιμέρους θεμάτων της Εταιρικής Υπευθυνότητας - κοινωνικά ζητήματα, θέματα της αγοράς του φαρμάκου, θέματα διακυβέρνησης, περιβαλλοντικά ζητήματα - διαχέεται εντός του οργανισμού, με εμπλοκή πολλών λειτουργιών και τμημάτων και ανάληψη σχετικών αρμοδιοτήτων μέσω θεσπισμένων ρόλων. 

Ο τρόπος οργάνωσης της εταιρείας για θέματα εταιρικής υπευθυνότητας αποτυπώνεται στον πίνακα "Οργανωτική Δομή Εταιρικής Υπευθυνότητας" που απεικονίζεται δεξιά. Συνοπτικά τα βασικά στοιχεία της οργανωτικής και λειτουργικής δομής για θέματα εταιρικής υπευθυνότητας είναι τα εξής:
  • Συνολικά αρμόδιος για την έγκριση της στρατηγικής ΕΥ, την αξιολόγηση των προτάσεων αναθεώρησης και βελτίωσης και την επισκόπηση των έργων είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος, ως εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
  • Το Τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί το κεντρικό σημείο συντονισμού της στρατηγικής ΕΚΕ της εταιρείας. Είναι υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διαχείριση των θεμάτων ΕΚΕ και μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο να συντονίζει τις διατμηματικές ομάδες έργων ΕΚΕ, να συλλέγει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των δράσεων, να διαχειρίζεται κεντρικά τους δείκτες απόδοσης ΕΚΕ, να αξιολογεί τη στρατηγική και να εισηγείται αλλαγές όποτε κρίνεται αναγκαίο. Το Τμήμα ΕΚΕ έχει ενταχθεί στο Τμήμα HR της εταιρείας με σκοπό την επίτευξη της ενσωμάτωσης των αρχών ΕΚΕ με την οργανωσιακή κουλτούρα του οργανισμού.  
  • Υπεύθυνοι με συγκεκριμένες λειτουργικές αρμοδιότητες έχουν ορισθεί ανα πυλώνα εταιρικής υπευθυνότητας - αγορά, ανθρώπινο δυναμικό, κοινωνία, περιβάλλον.
  • Διατμηματικές ομάδες εργασίας συστήνονται ανά περίπτωση για τη μελέτη, σχεδιασμό και διεκπεραίωση συγκεκριμένων έργων.

Μέσω της οργανωτικής αυτής δομής απώτερος στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τη δέσμευση των ανθρώπων μας προς τις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας, να χειριστούμε πιο αποδοτικά τα θέματα που έχουμε αναγνωρίσει ως «κρίσιμα» και να συνδέσουμε το πλέγμα των πολιτικών, δράσεων και πρακτικών εταιρικής υπευθυνότητας με τους εταιρικούς στρατηγικούς μας στόχους.