Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider
​​

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. 

23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
 
Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αναλογικό, ανοιχτό και διαφανή τρόπο. 
Η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία(νόμος 4624/2019)  και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679  γνωστό και ως ΓΚΠΔ ή GDPR) και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υφιστάμενοι ή δυνητικοί συνεργάτες της εταιρείας ή σε φυσικά πρόσωπα που είχαν επιχειρηματική ή εργασιακή σχέση με την εταιρεία στο παρελθόν, και γενικά κάθε φυσικό πρόσωπο που αποστέλλει με δική του πρωτοβουλία δεδομένα ή έρχεται σε επικοινωνία με κάθε μέσο με την εταιρεία.
Στα προσωπικά δεδομένα σας, ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στην ταυτοποίησή σας ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει την ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
 
1. ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.
 
Η  ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στη φαρμακευτική βιοτεχνολογία το 1997, όταν ο κλάδος βρισκόταν σε πρώιμα στάδια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Στόχος της εταιρείας ήταν να συνδυάσει τις ραγδαίες εξελίξεις στο πεδίο της επιστήμης με μια επιτυχημένη και καινοτόμα επιχειρηματική δραστηριότητα, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη δημιουργία μιας νέας αγοράς. Λειτουργώντας με συνέπεια και προσήλωση σε αυτό το στόχο, η ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ήταν και παραμένει η πρώτη ελληνική φαρμακευτική εταιρεία με εξειδίκευση στην προώθηση, πώληση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων βιοτεχνολογίας.
Κεντρικά Γραφεία – Έδρα:
ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ ΑΕ
Λ. Κηφισίας 270, ΤΚ 15232
Χαλάνδρι – Αθήνα
Tηλ: 210 877 1500
Fax: 210 689 3877
www.genesispharma.com
 
2. Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικά είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία λαμβάνουμε από τους υφιστάμενους αλλά και δυνητικούς  συνεργάτες και πελάτες μας αυτοπροσώπως καθώς και μέσω τρίτων οι οποίοι μας επιτρέπουν την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα έχοντας εξασφαλίσει την συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.
Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από δημόσια προσβάσιμες πηγές όπως, για παράδειγμα, κατάλογοι επαγγελματιών υγείας, κατάλογοι μελών σωματείων, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, τα οποία αποκτούμε νόμιμα και επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε.

3. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων
Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για άτομα κάτω των 18 ετών για επιχειρηματικούς λόγους καθώς κατανοούμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας σε σχέση με τους ανηλίκους και δεν τους παρέχουμε υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. 
Αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς ασφάλισης των εξαρτώμενων μελών των οικογενειών των εργαζομένων και της παροχής πρόσθετων ωφελημάτων συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σε σχέση με ανηλίκους, μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει πρώτα τη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους.

4. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια νομική βάση
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητα σας και να χειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και, ως εκ τούτου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

A. Για την εκτέλεση σύμβασης 
Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να πραγματοποιούμε επιχειρηματικές συναλλαγές και να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες δυνάμει των συμβάσεων με τους πελάτες μας. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τις απαιτήσεις για κάθε προϊόν ή υπηρεσία και οι συμβατικοί όροι και προϋποθέσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους σχετικούς σκοπούς.

B. Για τη συμμόρφωση με Νομική ή Ρυθμιστική υποχρέωση 
Υπάρχουν ορισμένες νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους που είναι εφαρμοστέοι σε εμάς καθώς και απαιτήσεις κανονιστικών/νομικών διατάξεων (π.χ. άρθρο 31 παρ. 3 του Ν.1316/83 «Οργάνωση ή χρηματοδότηση συνεδρίων ή σεμιναρίων και οποιουδήποτε αντιστοίχου μέσου ενημέρωσης… μπορεί να επιτρέπεται μετά από προηγούμενη έγκριση του ΕΟΦ»).

Γ. Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων 
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Έννομο συμφέρον υπάρχει όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας. Αλλά, ακόμα και τότε, δεν θα πρέπει να αντιτίθεται αθέμιτα σε αυτό που είναι ορθό και καλύτερο για σας. Τα παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας περιλαμβάνουν τα εξής:
Μέσα και διαδικασίες τα οποία αναλαμβάνουμε να διασφαλίσουμε για την ασφάλεια του Τμήματος Πληροφορικής και του συστήματος της Εταιρείας, για την αποτροπή πιθανών εγκληματικών ενεργειών, την ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων, τους ελέγχους αποδοχής πρόσβασης και τα μέτρα κατά των παραβάσεων.
Εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (κάμερες κλειστού κυκλώματος - CCTV), π.χ. στην είσοδο των εγκαταστάσεων μας, για την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών ή δολιοφθοράς.
Μέτρα για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων μας και για την περαιτέρω ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.
Γνωστοποίηση/ανταλλαγή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας εντός της ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε., με σκοπό την ενημέρωση/επαλήθευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, σύμφωνα με το σχετικό  κανονιστικό σχέδιο συμμόρφωσης 
Διαχείριση κινδύνων της ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.
Νόμιμες αξιώσεις και προετοιμασία της υπεράσπισής μας σε δικαστικές διαμάχες.
 
Δ. Επειδή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας 
Εφόσον μας έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία, η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνει πριν από την παραλαβή της ανάκλησής σας δεν θίγεται.
 
5. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας
Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών, νομικών, κανονιστικών υποχρεώσεών μας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, ενδέχεται να δοθούν σε διάφορα τμήματα της Εταιρείας. Περαιτέρω, διάφοροι πάροχοι υπηρεσιών και οίκοι εξωτερικού (προμηθευτές) μπορούν επίσης να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές, συνάπτουν συμβάσεις με την Εταιρεία, με τις οποίες αναλαμβάνουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον τοπικό νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον ΓΚΠΔ.
Πρέπει να τονίσουμε ότι ενδέχεται να αποκαλύψουμε δεδομένα σχετικά με εσάς για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω ή σε περίπτωση που υποχρεωθούμε από τον νόμο προς αυτό ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν διοριστεί από εμάς για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας, δεσμεύονται με σύμβαση για συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.
Υπό τις προαναφερόμενες περιστάσεις, οι αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να είναι, παραδείγματος χάριν:
Οι εποπτικές και άλλες ρυθμιστικές και δημόσιες αρχές, στον βαθμό που υφίσταται υποχρέωση από το νόμο. Μερικά παραδείγματα είναι ο ΕΟΦ και οι διωκτικές αρχές.
Πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για στοιχεία πληρωμών
Εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι
Χρηματοοικονομικοί και επιχειρησιακοί σύμβουλοι
Ελεγκτές και οι λογιστές
Γραφεία ταξιδιών
Γραφεία οργάνωσης συνεδρίων
Εταιρείες αποθήκευσης, αρχειοθέτησης ή/και διαχείρισης αρχείων
Εταιρείες και συστήματα αποθήκευσης/επεξεργασίας δεδομένών στο υπολογιστικό νέφος «cloud providers»
Εταιρείες δημιουργίας και υποστήριξης ιστοσελίδων
Εταιρείες Κλινικών Μελετών (CRO)
Εταιρείες Παροχής υπηρεσιών υγείας
 
6. Διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΟΧ
Ενδέχεται να διαβιβασθούν τα δεδομένα σας, σε τρίτες χώρες [δηλ. σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου], στο πλαίσιο συνεργασίας με οίκους εξωτερικού των οποίων τα προϊόντα διανέμουμε ή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να προβούμε σε αυτήν. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας δεδομένων και να παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 46 του ΓΚΠΔ.
 
7. Αυτοματοποιημένη  λήψη αποφάσεων, κατάρτιση προφίλ
Γενικά, κατά τη δημιουργία και τη διεξαγωγή μιας επαγγελματικής δραστηριότητας δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε αυτόματα ορισμένα από τα δεδομένα σας, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων πτυχών (περιορισμένης κατάρτισης προφίλ), προκειμένου να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας, όπως ενδεικτικώς στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Προσκλήσεις σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις
Επιλογή με βάση την ειδικότητα για την τοποθέτηση νέου φαρμάκου στην αγορά
Επιλογή για πρόσκληση συμμετοχής σε Medical Advisory Boards που διοργανώνουν Οίκοι του εξωτερικού με τους οποίους συνεργάζεται η ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.
 
8. Δραστηριότητες μάρκετινγκ και η κατάρτιση προφίλ για τέτοιες δραστηριότητες
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να σας ενημερώσουμε για προϊόντα, υπηρεσίες και προτάσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε για τον σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα που συλλέγουμε ή/και συμπεραίνουμε όταν υπάρχει δραστηριότητα σας σχετική με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όπως πληροφορίες σχετικά με την συνεργασία μας. Μελετούμε όλες αυτές τις πληροφορίες για να σχηματίσουμε μια άποψη για το τι θεωρούμε ότι ενδέχεται να χρειάζεστε ή τι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται η κατάρτιση περιορισμένου προφίλ, δηλαδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα, με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να σας παρέχουμε στοχευμένη πληροφόρηση  επιστημονικής ενημέρωσης / εκπαίδευσης ή μάρκετινγκ αναφορικά με προϊόντα και τις υπηρεσίες.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό ή εάν, σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς Marketing, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, επικοινωνώντας ανά πάσα στιγμή με την Εταιρεία είτε αυτοπροσώπως είτε γραπτώς.

9. Για πόσο διάστημα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας
Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε επιχειρηματική, εκπαιδευτική ή άλλη σχέση μαζί σας [ατομικά ή σε σχέση με τις συναλλαγές μας με νομικό πρόσωπο, από το οποίο έχετε εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπείτε].
Αφότου ολοκληρωθεί η επιχειρηματική μας σχέση μαζί σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για έως και δέκα (10) χρόνια, σύμφωνα με: 
Τις απαιτήσεις διατήρησης δεδομένων Φαρμακοεπαγρύπνησης (Pharmacovigilance-PHV)
Τις απαιτήσεις διατήρησης φορολογικών στοιχείων
Τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης 
Τις απαιτήσεις διατήρησης στοιχείων προσωπικού
Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 10 χρόνια, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς ή κανονιστικούς λόγους.
 
10. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, firewalls, privacy by design and by default αλλά και οργανωτικά μέτρα όπως αυστηρές πολιτικές πρόσβασης στα συστήματα, δέσμευση εχεμύθειας των εργαζομένων, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι κλπ. 
Κάθε εργαζόμενος της ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Διαβιβάζουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας. 
 
11. Τα δικαιώματα σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς:
1. Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα π.χ. να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα. Για να λάβετε το σχετικό αντίγραφο μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@genesispharma.com

2. Να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

3. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν δεν υπάρχει κανένας νόμιμος λόγος να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε.

4. Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας [γνωστό ως «δικαίωμα εναντίωσης»] όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον αλλά υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σχετικά με την κατάστασή σας, που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτό το λόγο. Εάν υποβάλετε ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

5. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε περιπτώσεις που προβαίνουμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη κατάρτιση προφίλ, στον βαθμό που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση (direct marketing).
Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing), τότε θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.

6. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, δηλαδή να τα χρησιμοποιούμε μόνο για ορισμένες περιπτώσεις, εάν:
1) δεν είναι ακριβή,
2) έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμείτε να τα διαγράψουμε,
3) δεν χρειάζονται πλέον, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για χρήση τους σε πιθανές νομικές αξιώσεις,
4) μας έχετε ήδη ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά περιμένετε να σας επιβεβαιώσουμε εάν έχουμε νόμιμους λόγους να τα χρησιμοποιούμε.

7. Να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, για να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους οργανισμούς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας απευθείας από εμάς σε άλλους οργανισμούς που θα κατονομάσετε [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων].

8. Να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση, προτού αυτή αποσυρθεί ή ανακληθεί από εσάς.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση από εμάς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, ή να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@genesispharma.com.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε., κ. Χαράλαμπο Καμαρινόπουλο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@genesispharma.com και στο τηλέφωνο 2108771637.
 
12. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@genesispharma.com.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Στη σχετική ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi
 
13. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική ιδιωτικότητας
Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε την Πολιτική Ιδιωτικότητας. 
Μπορείτε να ενημερώνεστε για οιεσδήποτε αλλαγές της Πολιτικής Ιδιωτικότητας της Εταιρείας, μέσω του ιστότοπου της ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.. 
Σε κάθε επικαιροποίηση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας θα αναφέρεται και η αντίστοιχη ημερομηνία αναθεώρησης στο τέλος της πολιτικής αυτής.
Σας συνιστούμε, ωστόσο, να επανεξετάζετε αυτή την εν λόγω Πολιτική περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.
 
14. Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μικρά αρχεία, γνωστά ως «cookies» προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και να βελτιώνει την εμπειρία σας.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies ανατρέξτε στην πολιτική μας αναφορικά με τα cookies.