Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Υγεία & Ασφάλεια


Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία των εργαζομένων μας είναι βασική μας προτεραιότητα. Η εταιρεία παρακολουθεί συγκεκριμένους δείκτες υγείας και ασφάλειας, με σκοπό την αξιολόγηση και συνεχή βελτίωση των πρακτικών της.
 

  • ​Μεριμνούμε οι εγκαταστάσεις μας να πληρούν τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας και διαθέτουμε υπεύθυνο για τον έλεγχο και τη συντήρηση των κτιρίων.
  • Από την πρώτη ημέρα εργασίας, παρέχουμε σε κάθε εργαζόμενο ιατροφαρμακευτική ασφάλιση για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη του. Επιπλέον ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος και ασθένειας παρέχεται σε εξειδικευμένους υπαλλήλους.  
  • Παρέχουμε κάλυψη εξόδων εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στο 100% έως το ποσό των 2.500€ για έξοδα που προκύπτουν από ατύχημα. Η  παροχή αυτή ισχύει για όλους τους εργαζομένους και τα εξαρτώμενα μέλη καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, επτά ημέρες την εβδομάδα.
  • Επίσης η εταιρεία καλύπτει νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή νοσηλεία που προέρχεται από επικίνδυνες ασχολίες (π.χ. hobbies) των εργαζομένων και των εξαρτώμενων μελών τους (π.χ. καταδύσεις, πυγμαχία κλπ) εκτός εργασίας.  
  • Καλύπτουμε πλήρως τα έξοδα ετήσιου προληπτικού ιατρικού ελέγχου (Check Up).
  • Πραγματοποιούμε ασκήσεις εκκένωσης κτιρίου και διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, πυρασφάλεια, αντιμετώπιση σεισμού, τρομοκρατική ενέργεια κ.α.