Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider

Εταιρική Διακυβέρνηση

Το ανώτατο όργανο διακυβέρνησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας, οι εξουσίες και αρμοδιότητες που παραχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι:
  • Η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας.
  • Η εκπροσώπηση της εταιρείας απέναντι σε κάθε τρίτο.
  • Η λήψη αποφάσεων για όλα τα εταιρικά ζητήματα που βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού.
  • Η ανάθεση, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, και ο καθορισμός της έκτασης της ανάθεσης αυτής.Οι 5 μέτοχοι της εταιρείας απαρτίζουν εξ ολοκλήρου το Διοικητικό Συμβούλιο της GENESIS Pharma.  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και εκ των ιδρυτών της εταιρείας, κος Αλέξανδρος Ιακωβίδης, είναι υπεύθυνος για τη Στρατηγική Ανάπτυξη των εργασιών της.
Η μετοχική σύνθεση καθώς και η σύνθεση του Δ.Σ. της GENESIS Pharma δεν έχουν μεταβληθεί από ιδρύσεως της εταιρείας.