Έχετε επισκεφθεί την ελληνική ιστοσελίδα της GENESIS Pharma. Για να μάθετε περισσότερα για τη δραστηριότητά μας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, επισκεφθείτε το www.genesispharmagroup.com

genesis slider
Η σημαντική συμβολή όλων των εργαζομένων στην εξέλιξη της εταιρείας μας είναι για εμάς αδιαμφισβήτητη. Προκειμένου να καλύπτουμε τις εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες των εργαζομένων μας, έχουμε αναγνωρίσει τα σημαντικότερα θέματα σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό μας. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των κρίσιμων αυτών θεμάτων, βοηθά την εταιρεία στην επίτευξη των στόχων της μέσω της υψηλής κατακράτησης του προσωπικού της, την προσέλκυση στελεχών υψηλών προσόντων, την υψηλή αποδοτικότητα των εργαζομένων, την ενίσχυση της εταιρικής φήμης και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Τα σημαντικότερα θέματα είναι τα εξής:
  • Ανάπτυξη, επιμόρφωση και εξέλιξη εργαζομένων 
  • Αναγνώριση και επιβράβευση
  • Υγεία & Ασφάλεια
  • Ισορροπία επαγγελματικής-προσωπικής ζωής
  • Εργασιακή ασφάλεια 
  • Ευθυγράμμιση όλων με τις εταιρικές αξίες
 
Η συνολική διαχείριση των θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Head of HR, ο οποίος εποπτεύει το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας και αναφέρεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Παράλληλα, σπουδαίο ρόλο στη διασφάλιση της εφαρμογής των εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών για το ανθρώπινο δυναμικό έχουν τα στελέχη της Ανώτατης Διοικητικής ομάδας της εταιρείας, βάσει των αρμοδιοτήτων και του θεσπισμένου ρόλου τους να ενισχύουν την συμμετοχή, το αίσθημα ιδιοκτησίας και υπευθυνότητας, να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα, να προωθούν την καινοτομία, να εμπλέκουν εργαζομένους σε ομάδες ενεργειών βελτίωσης και να αναγνωρίζουν τα ταλέντα στον οργανισμό, λειτουργώντας ως πρότυπα εμπνέοντας το  προσωπικό. Τα στελέχη της Ανώτατης Διοικητικής ομάδας της GENESIS Pharma αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.