Κατόπιν πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί ενίσχυσης της διαφάνειας στον κλάδο του φαρμάκου και της σχετικής πρωτοβουλίας του Έλληνα νομοθέτη με την θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014, καθώς και του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλους της European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), οι φαρμακευτικές εταιρείες υπόκεινται εφεξής, με βάση το ισχύον πλαίσιο κανόνων στη χώρα μας, σε υποχρέωση δημοσιοποίησης των παροχών προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς.

Σε συμμόρφωση με τις πιο πάνω διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 7α του Ν. 4316/2014, σύμφωνα με το οποίο «κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός 6 μηνών από το κλείσιμο του εκάστοτε ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς», η GENESIS Pharma θα προβεί, έως το τέλος Ιουνίου 2016, στη δημοσιοποίηση των παροχών αυτών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 
ΕΛΛΑΔΑ
Δημοσιοποίηση ΕΥ
Δημοσιοποίηση ΕΥΦ

 
ΚΥΠΡΟΣ
Δημοσιοποίηση ΕΥ
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Μεθοδολογία | Методология
Δημοσιοποίηση ΕΥ - Αγγλικά | Disclosure HCPs - English | Оповестяване на предоставяне на стойност на медицински специалисти (МС) Английски
Δημοσιοποίηση ΕΥ - Βουλγαρικά | Disclosure HCPs - Bulgarian | Оповестяване на предоставяне на стойност на медицински специалисти (МС) Български 

 
Disclaimer

Γνωστοποίηση από την ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα Α.Ε. παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους να γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται σήμερα 30.06.2016 ατομικά οι παροχές της ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα Α.Ε. προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) και συγκεντρωτικά προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) για το διάστημα από 01/01/2015 - 31/12/2015.  

Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του περιεχομένου της οποίας λάβαμε γνώση μόλις σήμερα 30.6.2016. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα.